ETER, ELEMENTARNA BITJA (1)

Iz Steinerjeve zapuščine: Kozmični eter – Elementarna bitja – Kraljestva narave

KOZMIČNI ETER

Izraz eter ali kozmični eter označuje nebesno modrino in se je ohranil iz stare grščine. Njegovo prostorsko omejitev je Rudolf Steiner opisal v Akaša kroniki in se razširja preko zvezdnega živalskega kroga (zodiaka) do sedme regije duhovne dežele. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (1)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (2)

Etrski svetovi

V prejšnjem odseku je v zelo skrajšani obliki opisana evolucija kozmičnega etra v zvezi z evolucijo kraljestev narave. Obojega ni mogoče ločevati. Gre za kozmično in zemeljsko duhovno delovanje, ki se v svojih zmožnostih delovanja medsebojno pogojujeta. Izid tega medsebojnega delovanja je v pojavnih oblikah kraljestev narave jasno prepoznaven. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (2)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (3)

Eterične oblikovne sile – elementarna bitja

V prejšnjem oddelku je bilo opozorjeno, da si delovanja abstraktnih sil, kadar govorimo o oblikovnih silah, ne bi smeli predstavljati v fizikalnem smislu. Delovanja, ki prihajajo od kozmičnoetrskih sfer, so mogoča le tako, da ustrezna elementarna bitja prevzamejo posredniško funkcijo, saj smo že omenili, da hierarhična bitja v zemeljsko področje ne morejo neposredno delovati. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (3)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (4)

Agregatna stanja (agregat ‒ skupek istovrstnih delcev)

Pri procesih začaranja in odčaranja, ki smo jih obravnavali v prejšnjem razdelku, gre predvsem za zelo zapletene procese, ki so za opazovanje toliko težji, kolikor višje je opazovani organizem razvit. Lažje (pa kljub temu še vedno zelo težko) je to pregledovati pri anorganskih procesih. Resnično jih lahko pregleduje le, kdor se je razvil do jasnovidnosti. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (4)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (5)

Gnomi (iz arhajev) ‒ duhovi zemlje

Po splošnih navedbah o zelo uporabnih elementarnih bitjih bomo podrobno obravnavo štirih skupin začeli z gnomi. Opise teh elementarnih bitij najdemo v ciklu predavanj Duhovna bitja v nebesnih telesih in kraljestvih narave, Helsinki, 14. 4. 1912 in že omenjenem Človek kot sozvočje ustvarjajoče, izgrajujoče in oblikujoče kozmične besede. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (5)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

Usmerjena bitja za zelo uporabna elementarna bitja

Skupinske duše zelo uporabnih elementarnih bitij. Po dosedanjih specialnih izvajanjih o zelo uporabnih elementarnih bitjih pokažimo, kako so funkcionalno razčlenjena v hierarhičnih stopnjah. Elementarna bitja so postala bitja, ki jih je mogoče dobro uporabiti v drugih svetovih. Vsekakor je za takšno uporabo pripravljena ustrezna organizacija; podrejena so višjim bitjem. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (8)

Delovanja v Zemljinem organizmu Upoštevati je treba, da v prejšnjem razdelku omenjena delovanja elementarnih bitij kot rokodelcev duhov obhodnih časov v planetarnih dogajanjih s svojim sodelovanjem pri  kroženju Sonca in Zemlje, vrtenju Zemlje okrog njene osi in tudi pri kroženju Meseca že posredno zelo odločilno sodelujejo pri življenju Zemljinega organizma. Poleg tega  sodelujejo pri življenjskih pojavih Zemljinega organizma tudi neposredno. Slišali smo že, da tvorijo vse štiri skupine elementarnih bitij etrsko telo Zemlje. Prav tako smo izvedeli, da so elementarna bitja s svojo zavestjo začarana v vsem zemeljskem fizičnem, da je njihovo nefizično telo v astralnem, na astralnem nivoju. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (8)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (9)

Delovanja v človeku

V prejšnjih razdelkih, v katerih so bila opisana bitja in delovanja posameznih skupin zelo uporabnih elementarnih bitij, je bilo obravnavano njihovo delovanje predvsem v nižjih kraljestvih narave. Razumljivo je, da je treba elementarno delovanje v človeku obravnavati ločeno. Vsi fiziološki procesi v človeku so glede začaranj in odčaranj tesno sorodni tistim v živalskem in rastlinskem svetu. S kraljestvom živali ima človek skupno kozmično prehrano, (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (9)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

Elementarna bitja, delujoča pod ahrimanskim in luciferskim vplivom

Izvor Elementarna bitja pod ahrimanskim in luciferskim vplivom nastanejo v povsem drugih območjih kot zelo uporabna elementarna bitja. Pri nastanku bitij pod zoprnikovim vplivom moramo razlikovati tri temeljno različne izvorne oblike. Prikazni oz. pošasti, po nastanku najstarejša skupina, ima svoj izvor v posebni aktivnosti ahrimanskih in luciferskih bitij že v začetku razvoja četrtega utelešenja Zemlje. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (10)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

Delovanje v tehniki Spoznali smo že elementarna bitja, ki so sicer v okviru revolucije človeštva pod vodstvom potrebnih služabnikov ustvarjalnih moči v območju rojstva in smrti, ki pa imajo po drugi strani nalogo pomagati razvijati tehniko, da bi s tem to novodobno kulturo privedli do uničujočega konca. Kako ta elementarna bitja na najrazličnejše načine delujejo v tehničnih dogajanjih? Gre za tristopenjski proces. Na prvi stopnji je treba za tehnični proces potrebne surovine iztrgati iz naravnih nahajališč in ga bolj ali manj razdrobiti. Ko najprej mineralno zdrobimo in zmehčamo, občuti duhovno-elementarno določeno ugodje. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (11)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

Siceršnja v človeku delujoča elementarna bitja

Splošno Človek skozi svoje neštete čutne zaznave nenehno zaznava elementarna bitja vseh  vrst, ki so se začarala v vsem fizično-čutno zaznavnem in se iz zaznanega objekta odčarajo. Skozi svoje čutne organe sprejme vase elementarna bitja, ki jih je tako odčaral. Za ta elementarna bitja je človek v svojem življenju prehodna točka. Kolikor se človek poduhovi, toliko lahko elementarna bitja, ki jih je odčaral in sprejel vase, vodi nazaj v njihov element, ko prekorači prag mrtvih. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (12)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

Elementarna bitja, ki nastanejo s slabim delovanjem ljudi Naslednje tri obravnavane skupine elementarnih bitij so v svojem nastanku pogojene z bolj ali manj nesocialnim medsebojnim vedênjem ljudi.

Fantomi slepila Ko pregledujemo bivanje v fizičnem svetu, vemo, da je naše življenje polno vsemogočih neresničnosti. Ko ljudje drug drugemu nekaj rečejo, a tega tako ne mislijo, je to kakor odtis pečata v pečatni vosek. Odtis ostane. Hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v fizičnem telesu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

Z izvajanjem glasbe privabljena elementarna bitja Človek privablja z izvajanjem glasbe elementarna bitja, kajti obstajajo duhovna bitja, ki imajo astralno telo kot najnižji člen in so torej sestavljena še iz višje, finejše substance. Vselej najdejo možnost imeti s človekom nekaj skupnega v tistih umetnostih, ki se izražajo v gibalni obliki in glasbi. Prostor, napolnjen z zvoki glasbe, je priložnost za spust duhovnih bitij z astralnim telesom kot najnižjim členom. Napolnitev prostora z muzikalnimi zveni je vsekakor nekaj, kjer človek ustvari sodelovanje med seboj in drugimi bitji. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (14)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

Elementarna bitja kot predstopnje Jupitrovih ljudi Glede nastanka prihodnjih Jupitrovih ljudi je potrebno vedeti, da je nravno (moralno) in nenravno vedênje človeka mogoče spoznati po zvodenelem, medlem dihu (človeškem izdihu). Povsem drugačen je zvodeneli dih pri nekem k nravnosti nagnjenem človeku od zvodenelega diha pri človeku, ki je nagnjen k nemoralnemu, nenravnemu. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (15)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

Povzetek opazovanj o elementarnih bitjih

Stalno nas torej obdaja obilje skupin elementarnih bitij, v bistvu pa sta le dve glavni skupini. Prvič: skupina zelo uporabnih elementarnih bitij, brez katerih ne bi nastalo življenje in na Zemlji ne bi mogel živeti noben organizem. So dejanski nosilci življenja. Gnomi, undine, silfe in salamandri se nenehno žrtvujejo, ko se začarajo v posamezne organizme. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (16)

ETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

Vitamini V delu o elementarnih bitjih ne smemo pozabiti obravnave bistva vitaminov, saj so te danes tako pogosto omenjane snovi v tesni zvezi z elementarnimi bitji. Prisotnost vitaminov v hrani je zaželena, medtem ko povzroči njihovo pomanjkanje v hrani živali in človeka bolezenske pojave. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA (17)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

Rudnine (minerali) 

To kraljestvo narave je prvo doseglo zemeljsko fizično pojavno obliko. Vanj sodi vse, kar je brez življenja. Posamezne pojavne oblike imajo na Zemlji le fizično telo, obtkano z eteričnim telesom, obsijano z astralnim telesom, vodi pa ga ustrezni skupinski Jaz (skupinska duša). Poleg trdnih zemeljskih tal prištevamo k mineralnemu kraljestvu tudi vse vodne oblike do oblakov v atmosferi in prav tako proste pline. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (19) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

Živalstvo

Ko je rastlinstvo z nastankom svojih zemeljskih pojavnih oblik zadostilo predpogoju za prehranjevanje, so fizične pojavne oblike živalstva lahko našle potrebne življenjske pogoje. Celotno življenje je potekalo še izključno v vodnem elementu. Alge so bile še dolgo edine nosilke klorofila, edine proizvajalke ogljikovih hidratov. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (20) (Po R. Steinerju)

ETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)

Človeško kraljestvo

V oddelkih o prej obravnavanih kraljestvih narave je bilo že jasno, kako tesno je ostalo človeško kraljestvo povezano z ostalimi kraljestvi narave, potem ko se je človeštvo znebilo za ljudi pretesne ovojnice (kože) in je kot zemeljska pojavna oblika različnih vrst kraljestev narave prikapljala na zemeljsko površino. Kraljestvo človeka je do izgona iz raja ostalo v eterično-astralnem območju Zemljine ovojnice. (več …)

Continue ReadingETER, ELEMENTARNA BITJA, NARAVA (21)