ETER, ELEMENTARNA BITJA (13)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Elementarna bitja, ki nastanejo s slabim delovanjem ljudi Naslednje tri obravnavane skupine elementarnih bitij so v svojem nastanku pogojene z bolj ali manj nesocialnim medsebojnim vedênjem ljudi.

Fantomi slepila Ko pregledujemo bivanje v fizičnem svetu, vemo, da je naše življenje polno vsemogočih neresničnosti. Ko ljudje drug drugemu nekaj rečejo, a tega tako ne mislijo, je to kakor odtis pečata v pečatni vosek. Odtis ostane. Hinavščina, neresnica, obrekovanje ostanejo kot odtisi v fizičnem telesu. Ko človek (Jaz in astralno telo) ponoči svoje fizično in eterično telo zapusti, je mogoče takšne odtise videti. Višja bitja, ki se spustijo iz višjih svetov, naletijo na te odtise, ki pa niso v skladu z načrti višjih hierarhij, zato predstavljajo nekaj novoustvarjenega. Od višjih bitij se tako preko fizičnega telesa odvežejo bitja, ki potem med  našimi svetovi obstajajo samostojno. V skrivni znanosti jih imenujemo fantomi, ker so najbližji fizičnemu zaznavanju. Niso daleč od bitij s fizičnimi zakonitostmi. Brenčijo in frčijo po našem prostoru in zadržujejo človeški razvoj. S svojim obstojem v svetu vse poslabšajo. Skratka, bitja, ki jih ljudje ustvarjajo z lažmi, hinavščino, obrekovanjem itd., zadržujejo razvoj.

S spoznavanjem delovanja duhovnih bitij veliko bolj pomagamo kot z moralnim pridiganjem. Prihodnje človeštvo bo vedelo, kaj je ustvarilo z lažmi, hinavščino in obrekovanjem. Morala se ustvarja s spoznavanjem dejstev in ne z moralnimi pravili. S položitvijo duhovnoznanst-venega temelja obstoja bodo za to ustvarjeni močnejši nagibi, spodbude in impulzi. Fantomi torej tudi sodijo med naravna bitja, ki jih človek ustvarja s svojo dejavnostjo. Laganje iz vljudnosti ali navade in celotna lestvica, ki jo lahko navedemo, od neodkritosrčnosti in hinavščine do majhnih obrekovanj (celo le v mislih), se izrazi v delovanjih na fizičnem telesu in vse to najdejo navzdol potisnjena hierarhična bitja. Ko so ponoči v fizičnem telesu, se naredi nekaj posebnega. S tem se odkrhnejo delčki od substanc teh hierarhičnih bitij,  potopljenih v telo. Laži, hinavščina in obrekovanja čez dan povzročijo odvezanje določenih bitij ponoči, ki postanejo s tem sorodna s fizičnim človeškim telesom. V določenem oziru imajo inteligentne lastnosti in so brez moralne odgovornosti. Svoj obstoj podaljšujejo s tem, da človeku v njegovem življenju postavljajo ovire, ki jih imenujemo tudi bakterije. V takšnih bitjih je treba iskati pomembne povzročitelje bolezni. Ko ljudje ustvarijo fantome, le-ti najdejo v bacilih in bakterijah zelo dobro priložnost za svoj obstoj, v njih si najdejo tako rekoč hrano.

Duhovne prikazni ‒ spektri Laži in obrekovanja delujejo na fizično telo torej tako, da se njegov del odveže kot fantom. Delovanje na eterično telo je drugačno. Tudi eterično telo lahko pod določenim vplivom povzroči nastanek odvezanih bitij. Ponovno določeni procesi v človeškem svetu delujejo tako, da v eteričnem telesu nastanejo takšne odtrgnine oz. odveze. Nepravični, slabi zakoni, ki omogočajo krivično kaznovanje, slabe odredbe in nepravično urejene družbene skupnosti, ki povratno delujejo na eterično telo, povzročajo, da se v eteričnem telesu odvežejo bitja, ki se jih danes, v času praznoverja, le zasmehuje.

Vse, kar vodi k nemiru in razprtijam, kar nasploh škodljivo in zlobno uravnava odnose med ljudmi, deluje skozi razpoloženje v sobivanju ljudi, pri čemer se delovanje nadaljuje do eteričnega telesa. Kar se zbere v eteričnem telesu z delovanjem takšnih duševnih dejstev, ima za posledico spet odveze teh duhovno (med spanjem) delujočih hierarhičnih bitij, ki se nahajajo tudi v našem okolju in jih imenujemo spektri, v nemščini bi se jim reklo Gespenster (duhovne prikazni, pošasti). Ta bitja, ki obstajajo v etrskem oz. življenjskem svetu, vidimo ponovno izrasti iz življenja človeka. Tako lahko marsikdo med nami hodi naokrog in je njegovo fizično telo (za kogar zmore prepoznavati duhovne stvari) natlačeno s fantomi, njegovo eterično telo pa je natlačeno s spektri ali duhovnimi prikaznimi; in vse to praviloma prši na vse strani in po človekovi smrti ali nekaj časa po njej naseljuje svet. Ljudje bi se morali potruditi, da uredijo svoje medsebojne odnose in pravila sobivanja, kolikor je le mogoče dobro in pravično, da s tem ne bi ustvarjali takšnih bitij, kajti bitja, ki nastanejo s sprejemanjem slabih zakonov, ponovno kakor v začaranem krogu zapeljujejo ljudi k novim zlim zakonom.

Demoni Obrnimo pogled k Jazu in astralnemu telesu ponoči. Pomislimo, da sta tudi astralno telo in Jaz pri človeku v posebnem položaju. Prilagodila sta se življenju krvi in živcev. Na astralno telo in Jaz pritekajo tudi ponoči višje sile iz višjega sveta. Ko vzame človek nekaj iz svojega dnevnega življenja s seboj, spet prihaja do procesa odvezanja in do tega prihaja tudi pri duševnem življenju; recimo, da imata dve osebi glede nečesa različni mnenji. Ena hoče goreče pregovoriti in prepričati drugo, ji nekako vsiliti svoje prepričanje, kar je dandanes med ljudmi zelo razširjeno. Ljudje čutijo potrebo, da svoje mnenje nekomu predstavijo, in pričakujejo, da se v njem oglasijo sile, s katerimi bo to mnenje sprejel za svoje. Nič koliko je fanatikov, ki imajo vselej o vsem na voljo lastno mnenje oz. prepričanje, in niso potešeni, dokler ga ne vsilijo drugemu. Če v tem uspejo, je škodljivo za astralni telesi obeh. Vase vsrkata pregovarjanje in napačne nasvete. Kar se tako potopi v astralni telesi, povzroči, da se ponoči iz astralnega telesa odvežejo bitja, ki jih imenujemo demoni.

Obstajajo strašni, pogubni demoni! Vsi demoni laži delujejo tako, kot če bi človeka v njegovem razvoju potisnili nazaj, in v svetovni zgodovini so pri lažeh velikih osebnosti, kjer so vselej ustvarjeni takšni demoni laži, ki se razrastejo v zelo mogočna bitja, govorili o duhovih zaprek ali zadrževanj. Obstaja določena oblika bacilov, nosilcev infekcijskih bolezni, ki izvirajo iz laži človeštva. Niso nič drugega kot utelešeni demoni laži. Vidite, da laži davnine nastopajo kot množica bitij v karmi sveta.

Če kratko ponovimo, nastanejo demoni z nesocialnim vedênjem človeka. Gre za elementarna bitja, ki nastanejo in delujejo v človeškem astralnem telesu. Do tega ne bi prihajalo, če bi ljudje popolnoma razumeli, kaj je v medsebojnih odnosih vrednotenje in presojanje svobode duše drugega. Sedanje človeštvo je od tega še zelo oddaljeno. Pomislite le na to, kako hoče današnja duša še v velikem delu sodušo obvladati, kako ne prenese, če druga duša nekoliko drugače misli in ljubi, kako hoče ena duša drugo obvladati in temu primerno nanjo delovati. Pri dveh svobodnih dušah so uporabljena (četudi le najneznatneje) prisilna sredstva prepričevanja, ko naj ne bi bilo prebujeno le, kar že drema v drugi duši, ampak delujejo od človeške duše do človeške duše sile, katerih delovanja se ponoči odrazijo v astralnem telesu. Te vplive astralno telo občuti in tako se odvežejo bitja iz drugih svetov, ki potem kot elementarna bitja frčijo skozi naš svet. Ta bitja torej pripadajo razredu demonov. Njihov obstoj v našem svetu pogojuje vsakršna nestrpnost do drugačnega mišljenja in naziranj. Tako je v naš svet prišla množica teh demonov. Človeštvo bi na primer povsem drugače napredovalo, če ljudje teh demonov z nestrpnostjo do drugačnega mišljenja ne bi ustvarjali. Tako pa prežemajo naš svet in neprestano vplivajo na ljudi. So hkrati duhovi predsodkov.

Demonska bitja posebno neugodno vplivajo na človeški razvoj. Brenčijo in frčijo po duhovnem prostoru, zadržujejo in ovirajo ljudi, da ne morejo izoblikovati lastnih osebnih pogledov in nazorov. Pomislimo, kako zelo se glede tega greši v mnogih kavarniških, gostilniških in pivskih okoljih! Tam so nenehno prisotne sile za izoblikovanje demonov. Splazijo se v človeško dušo. Lahko bi se vprašali, koliko se jih šele zgodi pri različnih sodnih obravnavah, kjer ljudje krivično oz. lažno pričajo! Prepričani so, da v bistvu ne lažejo, saj trdno verjamejo v svoj prav. Od tako izoblikovanih demonskih bitij prihajajo nad ljudi najrazličnejši vplivi. Za človeka je edino sredstvo spoznanje teh dejstev in vedenje, kaj narediti, da bi se vplivov teh škodljivih duhovnih bitij osvobodil. Prisotna so povsod, kjer obstaja priložnost za  njihove uničujoče vplive. V sodni dvorani je okultnim opazovalcem to jasno vidno. Bitja tudi vnaprej delujejo v smeri, kot so nastala. Bitja, ki so nastala s sprijenim zakonom, delujejo tako, da ljudi zapeljujejo v dejanja, povezana s takšnimi zakoni.

Človek naj bi gledal v duhovni svet, da bi postal praktičen in ne bi neprestano ustvarjal ovir in preprek. Ko naš pogled blodi po tem, kar nas pravkar zaposluje, si moramo reči, da daje človek med budno dnevno zavestjo priložnost za nastanek vseh mogočih duhovnih bitij. Vprašati moramo, kakšen pomen imajo ta bitja v prihodnjem razvoju človeštva. Poglejmo v prejšnje čase, ko so naši predniki živeli v atlantskem svetu. Če smo šli dovolj nazaj v staroatlantski razvoj, postopno naletimo na človeka s povsem drugačno podobo. Zamislimo si približno sredino atlantskega časa. Tam si moramo ljudi predstavljati tako, da je del eteričnega telesa, ki je danes v naši glavi, daleč izstopal preko fizične glave ‒ nekaj takega lahko danes jasnovidec zazna pri konju. Pozornost vzbujajoče je to še pri slonu, saj sega njegovo eterično telo daleč pred in nad njegovo sedanjo fizično glavo. Tako je bilo pri človeku v stari Atlantidi. Z napredovanjem v razvoju se je ta del eteričnega telesa vse bolj krčil in stiskal, tako da se eterična in fizična glava pri človeku danes skoraj prekrivata.

Človek je imel nekoč zamračeno jasnovidnost. Ko se je podnevi potopil v svoje fizično telo, ni videl trdnih ostrih meja predmetov, ampak njihovo avro. Ponoči sploh ni videl teh meja, ampak le duhovni del opazovanega. V poatlantskem času moramo do sedaj razlikovati pet kulturnih dob. Pri ljudeh stare Indije, v prvem poatlantskem času, sta bili eterična in fizična glava še zelo šibko povezani. Postopno sta se razvijali in se vse močneje zraščali, kar je doseglo svoj višek v našem času, v peti poatlantski kulturi, kjer je človek sestopil v fizični, materialni svet in najgloblje prodrl v materijo. V teh mnogih inkarnacijah med različnimi dobami se je človek vse do dneva svoje današnje inkarnacije marsičesa naučil. Vse, kar se dogaja v svetu, se dogaja v izmeničnem upadanju in vzpenjanju. Kakor je res, da je postajala vez med eterično in fizično glavo vse močnejša, je res, da smo prišli do prelomnice, ko se mora začeti ta vez postopno ponovno rahljati in sproščati.

Razlikovati moramo med razvojem ras in razvojem duš. V prihodnosti bodo obstajale duše, ki v času, ko je bila eterična glava močneje združena s fizično, tega niso izkoristile in temu ustrezno niso v celoti naredile, kar bi morale. Zaradi zraščenosti eterične glave s fizično se danes mnogi naježijo glede sprejemanja spiritualnih resnic. Ljudje, ki zdaj sprejemajo spiritualne resnice, bodo lahko ob svojem naslednjem prihodu v fizični obstoj našli ustrezno povezavo, ker so v tej inkarnaciji sprejeli dovolj. Tisti pa, ki zdaj zamujajo v tem, kar se mora zgoditi, v prihodnosti zase ne bodo našli ustreznih teles. Kajti razvoj ras bo ustvarjal normalna telesa, ustrezna dušam, ki niso zamujale. Ti ljudje bodo tvorili poseben, od napredujočega razvoja človeštva odpadel človeški rod.

Nekaj nam bo pomagalo, da si najdemo primerno prihodnje telo. Mogoče si je zamisliti dušo, ki bo živela v fizičnem telesu z zrahljanim eteričnim telesom. Ko bi takšni duši govorili o demonih in podobnem, ne bi ničesar več razumela. Danes je primeren čas, ko je o teh stvareh mogoče govoriti, kajti ko bo eterično telo ponovno zrahljano, to ne bo več mogoče. Zdaj je eterično telo poklicano za povsem druga zaznavanja. Kasneje bo živelo v duhovnem svetu, naseljenem z demoni itd. Takrat bo okrog človeka svet duhovnih bitij, in če se zdaj ne pripravi na to, ne bo imel kasneje glede njih s seboj nobenega primernega nasveta. Kdor bo iz te inkarnacije s seboj vzel znanje o teh bitjih, bo vedel, kako se do njih vesti.

Možnosti duhovnega premagovanja škodljivih delovanj fantomov, prikazni in demonov Danes se mnogi upirajo sprejemanju spiritualnih resnic. Ljudje, ki jih zdaj sprejemajo, se bodo ob svojem naslednjem prihodu s tem povezali, ker so v tej inkarnaciji sprejeli dovolj duhovnega znanja. Tisti pa, ki zdaj zavračajo, kar se mora zgoditi, v prihodnosti ne bodo našli telesa, ki bi se jim prilegalo. Kajti razvoj ras bo ustvaril normalna telesa, prilegajoča se dušam, ki niso ničesar zavrnile. Druge bodo take, da jih ohlapna in nestanovitna eterična telesa sploh ne bodo mogla sprejeti. Rekli smo že, da bodo ti ljudje postali poseben človeški rod, ki bo izpadel iz napredujočega razvoja človeštva. Kaj je torej potrebno, da bi se mogli naseliti v prihodnje telo?

Zamislimo si dušo, ki hoče živeti v nekem telesu z zrahljanim eteričnim telesom. Te duše ne bi mogle razumeti, če bi jim nekdo govoril o demonih in podobnem. V današnjih okoliščinah je o teh stvareh mogoče govoriti. Ko se eterično telo spet zrahlja in popusti, bo prepozno. Zdaj je eterično telo poklicano k povsem drugim zaznavam. Eterično telo bo kasneje živelo v duhovnem svetu, naseljenem z demoni itd. Takrat bo okrog človeka ta svet duhovnih bitij. In če se zdaj ne pripravi skozi nauke o onostranstvu, si ne bo mogel z ničimer pomagati proti tem bitjem. Kdor pa iz te inkarnacije vzame s seboj znanje o teh bitjih, bo razumel, kako se odvrniti oz. sporazumeti v stikih z njimi. Vedoči ljudje so poklicani, da v prihodnosti ta bitja preoblikujejo v služabnike napredujočega razvoja.

Vidimo, kako lahko ljudje zamudijo svoje naloge v nadaljnjem razvoju človeštva in drugih bitij. Vsi demoni, prikazni in fantomi so danes škodljivi. V prihodnosti jih bomo preoblikovali v služabnike napredka človeštva, vendar se mora človek ustrezno pripraviti. Vedeti je treba, da razvoja duš in ras ne potekata vzporedno. Ljudje se bodo v prihodnosti razdelili v dobre in zle. Ko se bo del ljudi pravilno razvijal, da bi v prihodnosti preoblikoval demone, prikazni in fantome, bodo prav ti razvoj drugega dela zavrli in ga potisnili navzdol. Ti ljudje bodo postali zli. Kar naredi človekov duh, ima realen pomen. Tako je bilo vselej v razvoju človeštva. Le pripraviti se je treba na to.

Podobni prispevki

This Post Has One Comment

  1. ivka

    Dragi jani, ali sledijo v nadaljevanju sporočila, kako se pripraviti…skozi antropozofijo. Samo biti dober človek očitno ne bo dovolj. Morali bi se povezati.
    Če je tudi v vas taka težnja, pustite sporočilo.

    Love&Light
    Ivka

Dodaj odgovor