ETER, ELEMENTARNA BITJA (7)

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

Usmerjena bitja za zelo uporabna elementarna bitja

Skupinske duše zelo uporabnih elementarnih bitij. Po dosedanjih specialnih izvajanjih o zelo uporabnih elementarnih bitjih pokažimo, kako so funkcionalno razčlenjena v hierarhičnih stopnjah. Elementarna bitja so postala bitja, ki jih je mogoče dobro uporabiti v drugih svetovih. Vsekakor je za takšno uporabo pripravljena ustrezna organizacija; podrejena so višjim bitjem.

Na astralnem nivoju najdemo za ta elementarna bitja določena vodeča in usmerjevalna bitja. Znana so imena, ki so jih uporabljali Indijci: kralj gnomov – Ksihti, najvišje bitje undin – Varuna, najvišje bitje silf – Vayu in kralj duhov ognja – Agni. Pri vsakem ognju, pri vsakem vodnem delovanju imamo opraviti z določenimi bitji dev.

Duhovi elementov

Iz Steinerjevih podajanj ni nedvoumno razvidno, ali je mogoče skupino usmerjevalnih bitij, imenovanih duhovi elementov, izenačiti s skupinskimi dušami elementarnih bitij. To je mogoče domnevati, kajti ne da bi jih kot takšne označil, Steiner zelo natančno opisuje v ciklu treh predavanj Der Orient im Lichte des Okzident vodilno dejavnost bitij elementov. Ta bitja opisuje kot stvariteljske sile, ki so pod fizičnim, ki pa po drugi strani ne pripadajo k skupini zelo uporabnih elementarnih bitij, ampak so tvorna ustvarjajoča bitja. V tem ciklu so podane tudi pomembne, dopolnjujoče naloge elementarnih bitij. Opisano je tudi medsebojno vplivanje med elementarnimi bitji in bitji elementov, označenih kot Sončeva bitja.

Ko jasnovidni pogled pregleda fizične pojavne oblike trdnega, tekočega, zračnega in toplotnega, se dvigne do ustvarjajočih, tvornih bitij za tiste duhove, ki živijo v elementih. Kot stvariteljske in plodne sile so izza vsega fizičnega, k nam pa pritekajo od Sonca. Kdor doseže le nižjo stopnjo jasnovidnosti, najprej doživi določene elementarne duhove. Na ustrezno višji stopnji jasnovidnosti, kar lahko imenujemo polnočna ura, bo za toliko jasnejše. V tem času je mogoče doživeti videnje duhovnih bitij, bitij elementov; jasnovidec doživi višja stvariteljska, Sončeva bitja. Doživetje bitij elementov pomeni doživetje tistega velikega trenutka, ko ognjena, zračna, vodna in zemeljska bitja postanejo bitja, med katerimi jasnovidna oseba hodi in ima z njimi odnose, kakršne ima v običajnem življenju z drugimi ljudmi. Doživi prabitja elementarnih bitij.

Kdor se že daljši čas ukvarja z duhovno vedo, vsake izrečene besede ne jemlje kot približne, ampak kot povsem natančno. Zato je treba pozorno razločevati med elementarnimi duhovi in duhovi elementov.

Duhovni svet se višji zavesti predstavi kot daleč obsežnejši in bogatejši od zunanjega izraza v fizičnem svetu. Jasno mora biti, da to niso le zastrti duhovni pojavi in bitja, kot nekako ogenj, ki prikriva oz. zastira zadaj stoječe duhove elementa ognja, ampak da so to tudi skrivna duhovna bitja in dejstva. Glede na razmeroma skromna pojasnila o duhovih elementov, lahko le domnevamo, da so včlenjeni v hierarhično stopnjevanje. Brez natančnejšega označevanja bodo označeni kot Sončeva bitja. Vendar jih bomo označili tudi kot prabitja elementarnih bitij, kot višja stvariteljska Sončeva bitja, ki so za elementarna bitja hkrati tudi ustvarjalna.

Duhovi elementov, ki kot skupinske duše elementarnih bitij izdajajo ustrezna navodila in zapovedi, na svoj način delujejo na človeka: gnomi na mišljenje, undine na čustveno življenje in silfe na človekovo voljo.

Duhovi obhodnih dob

To so elementarna bitja, ki vodijo in usmerjajo zelo uporabna elementarna bitja. So izredno pomembna glede vodenja vseh ritmov v vesolju in v zemeljskem območju, pomagajo pa jim skupine elementarnih bitij, katere vodijo. Z našim zemeljskim planetom sodelujejo duhovna bitja, ki opravila naravnih duhov razdeljujejo na letne čase, ki torej povzročajo menjavo letnih časov za različna okolja Zemlje, s tem da razdeljujejo delo in opravila  naravnih duhov. Ta duhovna bitja tvorijo astralno telo Zemlje. Vanje se človek zvečer, ko zaspi, potopi s svojim astralnim telesom. Z našo Zemljo je povezano astralno telo, ki je sestavljeno iz višjih bitij. Duhovi obhodnih časov ne uravnavajo le rednih, pravilnih letnih časov glede rasti in uspevanja rastlin in živali, ampak tudi obhod našega planeta Zemlje, tako da se pojavljata dan in noč, nadalje vsa ritmična ponavljanja časovnih dogodkov. Duhovi obhodnih časov so razdeljeni okrog celotne Zemlje in s pomočjo elementarnih bitij Zemljo vrtijo okrog njene osi.

Duhovi obhodnih časov ne naročajo elementarnim bitjem naloge, naj vrtijo le Zemljo, ampak tudi naš planetni sistem. Takšna elementarna bitja so glasniki višjih božansko-duhovnih bitij pri vsem, kar se zunanje-čutno dogaja. Nikoli ne bi moglo na primer v svet vstopiti skupno odigravanje sil, ki povzročajo dan in noč, če ne bi v velikih trumah delovala takšna elementarna bitja in povzročala ustrezno kotaljenje planetov po kozmičnem prostoru. Vse, kar si ritmično sledi, kar izvira iz ponavljajočih se dogajanj, uravnavajo duhovi obhodnih časov, nasledniki bitij prve hierarhije.

Kot dopolnitev funkcionalne včlenitve elementarnih bitij v hierarhične stopnje je treba ponoviti, da so zelo uporabna elementarna bitja, z izjemo duhov ognja, odvezanja duhovnih bitij s področja tretje hierarhije, skupinske duše s področja druge hierarhije in duhovi obhodnih časov iz področja prve hierarhije. Njihovo duhovno funkcionalno zvezo je mogoče zgoščeno prikazati takole:

prva hierarhija

stvarjenje sveta        stvarjenje bitij           duhovi obhodnih časov

druga hierarhija

stvarjenje Jaza         uresničitev duha     skupinske duše

tretja hierarhija

razodetje                  uresničitev duha     naravni duhovi

Na pregleden način je mogoče skozi zgornjo sestavo opazovati zelo zapleteno sodelovanje številnih duhovnih bitij, ki je nujno za nastanek in ohranjanje življenja na Zemlji. Pri tem imajo poleg delovanja hierarhičnih bitij duhovi obhodnih časov pomembno nalogo, da delujejo kot vodeči izvršujoči pooblaščenci hierarhičnih stvariteljskih bitij.

Ahrimanski mogočniki

V prejšnjih treh razdelkih smo razpravljali o bistvu in delovanju tistih vódenih bitij, ki delujejo kot skupinske duše zelo uporabnih elementarnih bitij, ki so njihovi nekakšni umetelni rokodelci pri zidanju hiše. Duhove obhodnih časov in hkrati poveljnike zelo uporabnih elementarnih bitij lahko obravnavamo kot načrtovalce dela.

V zadnjem stoletju so se k njim v njihovo lastno vplivno sfero prerinile zoprnikove moči kot neke vrste mogočniki nad zelo uporabnimi elementarnimi bitji, pri čemer je iz zelo uporabnih elementarnih bitij nastalo vse več nedobro oz. slabo delujočih bitij. Elementarna bitja imajo v posesti le eterično in astralno telo, nimajo pa Jaza in lahko proti svoji volji zapadejo pod vpliv ahrimanskih moči, če ljudje odklanjajo oz. zavračajo spiritualno mišljenje. Toda ta celotni zbor bitij (gnomi, undine, silfe, salamandri), vsa bitja, ki so okrog nas tako kot kamni, rastline, živali in fizični ljudje, lahko ali razodeto (odkrito) prodrejo do nas (ko  danes prostovoljno sprejemamo duhovno) ali pa se zaprejo v našo zavest. Če nočemo ničesar vedeti o duhovnem svetu, ta celotni zbor zapade pod vpliv ahrimanskih moči; pride do zveze med Ahrimanom in naravnimi duhovi. Prav to danes plava v duhovnem svetu kot presežna namera in odločitev (ahrimanskih moči) vzpostaviti zvezo med ahrimanskimi močmi in naravnimi silami. To je tako rekoč kompromis v delu med ahrimanskimi močmi in naravnimi duhovi in ga je mogoče preprečiti, le če se ljudje v svojem spoznavanju obrnejo k duhovnemu svetu in se spoznajo z naravnimi duhovi, tako kot so se spoznali s kisikom, dušikom, vodikom, kalcijem, natrijem itd. K znanosti čutno-fizičnega je treba dodati duhovno vedo in jo povsem resno obravnavati ter z njo delati.

Izjemno pomembno in nujno je, da se v naravoslovnem raziskovanju upošteva navzočnost elementarnih bitij in njihovo delovanje v vseh naravnih pojavih. Zelo lepo je, ko kemik ugotovi atomsko težo vodika, dušika, spozna, kako se vežeta vodik in kisik, kako ju je mogoče ponovno ločiti, kako je mogoče analizirati vodo, klorovo apno ali katero koli spojino. Vse to je lepo; toda izza tega prav tako živijo duhovna elementarna bitja. Človek bo moral spoznati lastnosti prav tega elementarnega sveta. Če se zdaj, v času, ko prihaja intelekt v dekadenco (in živimo že v dobi, ko se v civiliziranem svetu začenja propad intelekta), človeštvo ne odpre spiritualnim tokovom iz duhovnega sveta, bodo lahko zaradi otopelosti človeštva do spiritualnih tokov elementarna bitja vse bolj sklepala zvezo z Ahrimanom, se podrejala vodstvu zlasti njegove intelektualne moči, kar je mogoče že danes jasno opaziti. Toda ko se ta elementarna bitja z jasno namero postavijo proti človeškemu razvoju, ko se zmorejo postaviti pod vodstvo Ahrimana, človeštvo ne bo moglo več nadaljevati svojega razvoja. Kar bi Zemlja morala po začetnem namenu postati, bo lahko postala le, ko bo prav človek v sleherni dobi pravilno izbral in izvršil svojo nalogo. Eksperimentalnost fizikov in kemikov mora ponovno postati oltar izobraževanja v spiritualnem mišljenju. Tudi naravoslovci in medicinci morajo spoznati, kako so jim lahko pri vsem njihovem delovanju elementarna bitja najbolj pomembni pomočniki, ko bodo na duhoven način molili za njihovo pomoč, četudi drugače, kot je Rudolf Steiner poučeval vrtnarje in poljedelce. Za človeštvo je vse bolj nujno, da se z lastno voljo pretolče do spiritualnega mišljenja, da ne spozna prepozno duhovnosti elementarnih bitij, spoznano pa vsakodnevno in povsod kot svoja sedanja delovanja privzame v človeško mišljenje, čutenje in hotenje.

Delovanja zelo uporabnih elementarnih bitij

Elementarna bitja označujemo včasih kot rokodelce, včasih kot služabnike in tudi kot glasnike. Brez njihovega delovanja ne bi bila mogoča nobena zemeljska pojavna oblika. Takšna elementarna bitja so glasniki višjih božansko-duhovnih bitij pri vsem, kar se zunanje- čutno dogaja.

Če so tako uporabljena, je vsekakor pripravljena nekakšna organizacija in so podrejena višjim bitjem. Pri tem ne gre le za že omenjene usmerjajoče duhove, skupinske duše elementarnih bitij in njihove poveljnike, duhove obhodnih časov. Ti dajo na zadnjem mestu, neposredno na gradbišču posamezna delovna navodila njim poslednjič podrejenim skupinam elementarnih bitij. Usmerjevalna bitja so po svoji strani le posredniki navodil višjih hierarhičnih bitij. Pri tem je treba paziti, da takšna navodila le še v človeškem področju sledijo posebnostim, v ostalih kraljestvih narave pri nastanku in ohranjanju posameznih bitij sledijo splošnemu, potem ko so od srede atlantske dobe (od dokončanja procesa izgradnje vrst v kraljestvih narave Zemlje) višja hierarhična bitja modro določila in izdelala načrte izgradnje tipov za vsako vrsto. Od sredine atlantskega časa so določeni tudi veliki kozmični ritmi v planetarnem in zemeljskem področju. Usmerjajoča bitja, posebno duhovi obhodnih časov, imajo do hierarhičnih stvariteljskih moči ogromno odgovornost, da vse njihove modro načrtovane pojavne oblike ustrezajo volji stvarnikov. Po drugi strani to pogojuje, da se skupine elementarnih bitij prostovoljno kot služabniki prilagodijo in vživijo v veliko načrtovanje stvarstva, pri čemer so občasno vedno znova napeljani v žrtvovanja.

Različne skupine elementarnih bitij so tudi še neposredno imenovani kot služabniki ali glasniki, ki so na razpolago najvišjim hierarhičnim bitjem: salamandri serafimom, silfe kerubimom in undine prestolom.

Delovanje v planetarnih dogajanjih

V planetarnih ritmih, ki jih krmarijo duhovi obhodnih časov, se jasnovidnemu očesu izrazi delovanje elementarnih bitij, ki delujejo v velikih trumah, da bi planete na ustrezen način kotalili po vesolju. Ko iz dneva nastane noč in obratno, živijo v tem elementarna bitja, ki odločilno sodelujejo tudi pri menjavi letnih časov zaradi Sončevega kroženja. Povzročajo, da se Zemlja vrti okrog svoje osi, s čimer lahko nastane izmenjevanje dneva in noči. Povzročajo tudi gibanje Meseca okrog Zemlje in s tem menjavo men z njegovimi raznovrstnimi delovanji. Tu gre predvsem za delovna navodila zelo uporabnim elementarnim bitjem. Pri tem ostanejo v ozadju vedno delujoča številna hierarhična bitja; od sredine atlantske dobe so določila planetarne ritme, ki se v taki obliki pojavljajo še sedaj.

Podobni prispevki

Dodaj odgovor