OSNOVNI ELEMENTI EZOTERIKE

26,00

Vezava

mehka

Število strani

262

Kazalo

Prvo predavanje, 26. september 1905

Pomen simbola kače. Nevretenčarji in vretenčarji. Sončni pletež in hrbtenjačni sistem. Notranje opazovanje človeka s pomočjo ognja Kundalini. Dvanajst stopenj zavesti: sedem človeških, pet zavesti ustvarjalnih bogov. Dvanajst apostolov kot dvanajst zavestnih stopenj, prežetih s Kristusom.

Drugo predavanje, 27. september 1905

Dejavnost, modrost, volja ‒ tri vodilne predstave v ezoteriki. Življenje po smrti. Nastop čuvaja praga kot dvojnika. Pomen Kristusove žrtvene smrti. Ulfilasov vpliv na nemški jezik. Kaos dejavnosti zahoda in mir modrosti vzhoda.

Tretje predavanje, 28. september 1905

Zavestne stopnje treh kraljestev narave in človeka. Rastlinski svet kot čutni organ Zemlje. Orientacijski organ v rastlinski korenini in ustrezni orientacijski organ v človeškem ušesu. Križ kot simbol razvojne usmeritve človeka, živali in rastline. Zavest rastlin na mentalnem nivoju; bolj občutljive rastline, idioti in živali na astralnem nivoju; minerali na višjem mentalnem nivoju. Zavest človeka na fizičnem nivoju in njegov razvoj k višjim zavestnim stopnjam. Uganka sfinge kot namig na prihodnjo podobo človeka.

Četrto predavanje, 29. september 1905

O zavesti čebel in os. Alkimija in kamen modrih. Medsebojni odnosi kraljestev narave. Bistvo človeka prihodnosti.

Peto predavanje, 30. september 1905

Stanja telesa: trdno, tekoče, plinasto; štiri vrste etra: toplotni, svetlobni, kemični in življenjski eter in njihovo življenje na sedmih nivojih. Zveza med pasivnimi in aktivnimi organi: uho in govor med grlom; srce in sluznično telo (hipofiza); oko in češerika (epifiza). Razvoj hipofize v aktivni toplotni organ, epifize v aktivni organ vida. Tolstoj. Ulfilas.

Šesto predavanje, 1. oktober 1905

Višja razlika med sprejemajočimi in ustvarjalnimi bitji v zvezi z razvrstitvijo (po Blavatskyjevi) sedmih bistvenih stopenj, h katerim pripada človek: 1. sprejemajoča elementarna bitja; 2. človek kot sprejemajoče in ustvarjajoče vmesno bitje; 3. čisti človek predlemurijske dobe ‒ Adam Kadmon (in razvoj toplokrvnih in hladnokrvnih živali); 4. bodistva, nastal iz človeka, zmore ustvarjati in uravnavati trajnost razvoja; 5. nirmanakaya, preko Zemlje segajoče stvariteljsko bitje, ki lahko v zemeljski razvoj prinese nove vzgibe (impulze); 6. pitrija (Oče), bitje, zmožno samožrtvovanja; 7. bog. 

Sedmo predavanje, 2. oktober 1905

Razvoj bitij na starem Mesecu. Mesec ‒ vesolje modrosti. Jehova ‒ stopnja dostojanstva hierarhij. Prehod od starega Meseca k Zemlji. Začetek človeških inkarnacij: združitev dvoje različnih bitij (duhovnega in fizičnega dela) z zaporedjem rojstev in smrti. Karma ‒ mera izravnave v postopnem vzajemnem prilagajanju duhovnega in fizičnega dela. Pretekli in prihodnji razvoj jezika in zveza z zavestjo, življenjem, obliko.

Osmo predavanje, 3. oktober 1905

Reinkarnacija. Razvoj kultur in živalski krog (zodiak). Krščanstvo in veda o reinkarnaciji. Uživanje vode ali vina v odnosu do spoznanja reinkarnacije. Red trapistov. Avguštinski red. Pomen Judeževe izdaje in Kristusove smrti v odnosu do materialistične dobe.

Deveto predavanje, 4. oktober 1905

Fizično telo kot najvišji in najpopolnejši del štiričlenega človeka. Samozavedanje in čutno opazovanje. Sedem čutov v odnosu do sedmih planetov in snovnih stanj. Nadarjenost prihodnje Jupitrove narave z mislimi, čustvi in impulzi volje sedanjega človeka. Materializem ‒ karmična posledica prejšnjega idealističnega obdobja. Ustanavljanja mest in bajka o Lohengrinu. Vzroki bolezni.

Deseto predavanje, 5. oktober 1905

Eterično telo, postavljeno nasproti fizičnemu telesu: žensko eterično telo moškega in moško eterično telo ženske. Oblike in barve astralnega telesa in njegovo ogrinjalo ‒ avrično jajce. Razvoj avričnega jajca ljudi skozi sedem oblikovnih stanj Zemlje. Razčlenitev avričnega jajca človeka. Individualizirana astralna svetloba. Branje v akaši.

Enajsto predavanje, 6. oktober 1905

Udeleženost človeka v fizičnem, astralnem in mentalnem svetu. Razvoj samozavedanja med sestopom na fizični nivo. Ponovni dvig k višjim nivojem z vzgojo k nesebičnosti v željah in mislih. Možnost za svobodo na fizičnem nivoju. Delovanje in nasprotno delovanje kot tehnika karme.

Dvanajsto predavanje, 7. oktober 1905

Nastanek človeškega telesa. Ogenj Kundalini kot raziskovalno sredstvo okultne anatomije. Delo sil dev na telesnem ogrinjalu in postopna ločitev sil dev skozi Jaz. Delovanje dev v življenju po smrti. Postanek v devachanu in ponovno utelešenje. Pomen kamaloke. Življenje po smrti pri samomoru in nasilni smrti.

Trinajsto predavanje, 8. oktober 1905

Bajeslovje Dionizija Areopagita. Cerkvena struktura ‒ zunanja podoba notranjega hierarhičnega reda sveta. Preoblikovanje flore, favne in mineralnega kraljestva z delom človeka po smrti. O delovanju in bistvu dev in planetnih duhov.

Štirinajsto predavanje, 9. oktober 1905

Postanek človeka v devachanu med smrtjo in ponovnim rojstvom. Oblikovanje devachanskih organov na Zemlji z duhovnim delovanjem in duševnimi odnosi. Fizični svet kot svet vzrokov, devachan kot svet delovanja. Tri stopnje razvoja čele (chela). Osma sfera. Dvanajst nidan ali karmičnih sil.

Petnajsto predavanje, 10. oktober 1905

Rožni križarji – spodbujevalci evropske zgodovine od 14. st. do francoske revolucije. V šolah rožnih križarjev so poučevali elementarno teozofijo. Trije pojmi ‒ modrost, lepota, moč ‒ v zvezi s spremembo mineralnega, rastlinskega in živalskega kraljestva. Dvanajst karmičnih sil (nidan). 

Šestnajsto predavanje, 11. oktober 1905

Način delovanja karme glede na dejanja, besede in misli. Nasprotje karmi ‒ stvarjenje iz nič. Doživetje nirvane.

Sedemnajsto predavanje, 12. oktober 1905

Tri stopnje miselnega življenja: abstraktna misel, imaginacija, intuicija. Oče, Sin (Beseda) in Sveti Duh ali Prvi, Drugi in Tretji Logos. Karma in pet skand (skandas).

Osemnajsto predavanje, 16. oktober 1905

Človek atlantske in lemurijske dobe. Dvojni praizvor človeške narave in njuno združevanje v lemurijski dobi. Osma sfera. Dvočlenost fizičnega, eteričnega in astralnega telesa človeka sedanjosti.

Devetnajsto predavanje, 17 oktober 1905

O nekaterih vrstah elementarnih bitij v astralnem svetu: svetilna bitja, asurska bitja. Jehova kot bog spuščenega kama principa; Kristus ‒ vstali budi princip. Črna in bela magija. Naravna in umetna elementarna bitja.

Dvajseto predavanje, 18. oktober 1905

O bitjih in izkušnjah v astralnem svetu. Črna in bela magija. Nujnost močnejšega šolanja za presojanje astralnega sveta. Tehnika reinkarnacije. Spominski mozaik (tableau) neposredno po smrti in vizija prihodnosti pred ponovnim rojstvom.

Enaindvajseto predavanje,19. oktober 1905

O tehniki reinkarnacije: zakon delovanja in nasprotnega delovanja z ozirom na delovanja, čustva in misli. Nujnost umetniškega udejstvovanja za teozofsko življenje. Prehod skozi astralni in devachanski svet v življenju po smrti in priprava naslednjega življenja.

Dvaindvajseto predavanje, 24 oktober 1905

Problem smrti kot vprašanje zavesti. Dvojnost: notranje bistveno jedro (monada) in fizično-astralni človek; njegov raznovrstni razvoj do njegove združitve v lemurijski dobi. Nastanek karme. Modrost, lepota, moč kot zrcalne slike manasa, budija in atme.

Triindvajseto predavanje, 25. oktober 1905

Oploditev z Duhom (monado) v lemurijski dobi. Predstopnje Zemljinega razvoja: Saturn, Sonce in Mesec. Sončevi in Mesečevi predniki ljudi. Nasprotje namer Jehove in luciferski princip. Nastanek dvospolnosti kot tudi rojstva in smrti. Obrat Zemljine osi. Nastanek prakarme. Boj med Jehovo in Luciferjem. Krščanstvo in nauk o inkarnaciji in karmi.

Štiriindvajseto predavanje, 26. oktober 1905

Pregled Zemljinega razvoja I: rase, oble, obhodi.

Petindvajseto predavanje, 27. oktober 1905

Pregled Zemljinega razvoja II: planeti ali zavesti, oble ali elementarna kraljestva, obhodi ali oblikovna stanja; v krščanski označitvi: moč, država in gospostvo.

Šestindvajseto predavanje, 28. oktober 1905

Pregled Zemljinega razvoja III: četrta Zemljina obla. Ločitev Sonca in Meseca. Združitev astralnega telesa človeka z monado. Poseg luciferskih bitij ter boj med Jehovo in Luciferjem. Elementarna bitja v atlantski dobi. Nastanek kovin. Imena dnevov tedna v zvezi s planetarnim razvojem.

Sedemindvajseto predavanje, 30. oktober 1905

O treh principih (logosih, stvaritvah iz nič): obliki, življenju in zavesti kot treh stopnjah razvoja. O elementarnih bitjih in o nastanku astralnih bitnosti oz. bitij pri fizičnem delovanju ljudi.

Osemindvajseto predavanje, 31. oktober 1905

O smislu v zvezi z vrstami etra. Zveza med mikrokozmosom in makrokozmosom. Razvoj različnih zavestnih stanj skozi dobe poatlantskega časa.

Devetindvajseto predavanje, 3. november 1905

Karmična delovanja v zvezi z ljudstvi. Časovne in ljudske bolezni. Razredna nasprotja in ljudska morala. Mihaelov boj proti bogu Mamonu v 70 letih 19. st. Boj vseh proti vsem in njegovo nasprotno sredstvo skozi načelo bratstva. Nastanek dihanja kisika. Zveza med svobodo in rojstvom, smrtjo in boleznijo. Praizvor vročice oz. mrzlice. Uganka sfinge ‒ skrivnost prihodnosti. 

Trideseto predavanje, 4. november 1905

Razvoj različnih oblik prehranjevanja. Nastanek in pomen uživanja vina. Socializem zahoda in vzhoda kot socializem proizvodnje in porabe.

Enaintrideseto predavanje, 5. november 1905

O stari Atlantidi in oblikovanju pete korenske rase ali poatlantske dobe. Razvoj poatlantske dobe skozi indijsko, perzijsko, kaldejsko in evropsko kulturo. Današnji materializem. Priprava nove spiritualne kulture kot naloga srednje Evrope.

Shematski pregled stopenj razvoja sveta

Delite s prijatelji: